TRANSPARÈNCIA

Treballem per promoure el gust lector i per fer arribar a tothom la literatura infantil i juvenil.

TRANSPARÈNCIA

Treballem per promoure el gust lector i per fer arribar a tothom la literatura infantil i juvenil.

MISSIÓ

La Fundació té per objecte el foment del gust per la lectura i la promoció i realització d’estudis, publicacions i activitats en els camps de la Literatura i arts afins, adreçades a tota mena de púbic, infantil, juvenil, familiar i altres activitats de dinamització infantil a les biblioteques, escoles i centres culturals, així com qualsevol altre activitat en l’àmbit social i cultural.

La Fundació Fundació Art&Paraula es va inscriure en data 03/02/2021, amb el número 3205, com a fundació subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

El Patronat de la Fundació està composat per les següents persones:

 • Roser Ros i Vilanova com a Presidenta.
 • Mònica Ros i Vilanova com a Secretària.
 • Josep Maria Goñi i Allet i Oriol Homs i Ferret com a Vocals.

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ ART&PARAULA

CAPÍTOL I

Denominació, naturalesa, durada, domicili, àmbit d’actuació i règim jurídic

Article 1. Denominació, naturalesa i durada

La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d’interès general previstes en aquests estatuts. La fundació es denomina Fundació Art&Paraula. 

La Fundació té vocació de permanència i es constitueix amb durada indefinida.

Article 2. Domicili

El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Barcelona, carrer de l’Art núm. 80, pis primer.

Article 3. Àmbit d’actuació 

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya. No obstant això, pot actuar a la resta del territori de l’Estat espanyol així com a escala internacional.

Article 4. Règim jurídic

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d’obrar per l’atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

La Fundació es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les disposicions legals que li són d’aplicació, per les establertes en aquests estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l’exercici de les seves funcions.

 

CAPÍTOL II

Finalitats fundacionals i activitats

Article 5. Finalitats fundacionals

La Fundació té per objecte el foment del gust per la lectura i la promoció i realització d’estudis, publicacions i activitats en els camps de la Literatura i arts afins, adreçades a tota mena de púbic, infantil, juvenil, familiar i altres activitats de dinamització infantil a les biblioteques, escoles i centres culturals, així com qualsevol altre activitat en l’àmbit social i cultural.

Article 6. Activitats

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s’enumeren a continuació:

 • Edició de llibres
 • Organització d’actes culturals i festivals de caràcter literari
 • Activitats de formació permanent del professorat
 • Activitats formatives dirigides a professionals, famílies i mediadors literaris
 • Suport als joves creadors i als emprenedors en l’àmbit cultural
 • Producció d’activitats literàries
 • Promoció de la lectura i de les biblioteques
 • Posar a l’abast dels públics desfavorits les millors obres de la literatura infantil i juvenil
 • Contribuir a l’enfortiment del sector cultural i del llibre
 • Producció i exhibició de formats culturals i literaris 

Les activitats relacionades amb els fins fundacionals es duran a terme segons les normes que les regulen específicament, mitjançant l’obtenció, si escau, dels permisos o llicències pertinents.

Article 7. Regles bàsiques per a l’aplicació dels recursos a les finalitats 

Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l’entitat es destinaran al compliment dels fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent. 

La Fundació pot realitzar tot tipus d’activitat econòmica, actes, contractes, operacions  i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable.

Article 8. Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris 

Són beneficiaris de la Fundació els col·lectius següents: 

 • Escoles, biblioteques, llibreries, centres i equipaments culturals
 • Les administracions públiques, especialment les de caràcter local en la seva missió de foment de la lectura i de la cultura
 • La població infantil i juvenil i les seves famílies, en especial aquelles que presenten dèficits de bagatge cultural
 • Els professionals i empreses del sector de la mediació cultural que formen part de l’ecosistema lector  

L’elecció dels beneficiaris l’ha de dur a terme el Patronat, d’acord amb els principis d’imparcialitat i no-discriminació, segons els criteris següents: 

 • L’interès i motivació demostrada per la literatura infantil i juvenil
 • La necessitat de recursos i suport per a l’accés a la cultura

CAPÍTOL III

Règim econòmic

Article 9. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques

El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment dels fins fundacionals. El patrimoni està integrat: 

a)  per la dotació inicial que consta a la carta fundacional.

b) per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebi la Fundació amb la finalitat d’incrementar la dotació, i 

c) per tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.

Article 10. Actes de disposició 

  1. L’alienació, el gravamen o qualssevol altres actes de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni fundacional s’ha de fer a títol onerós i respectant les condicions dels fundadors o dels donants d’aquests béns. En qualsevol cas, l’import obtingut s’ha de reinvertir en l’adquisició d’altres béns i drets que se subroguin en lloc dels alienats o en la millora dels béns de la Fundació tot aplicant el principi de subrogació real. 

10.2  Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o parcialment el deure de reinversió, el patronat, abans de dur a terme l’acte de disposició, ha de presentar una declaració responsable al protectorat en què faci constar que es donen aquestes circumstàncies i ha d’aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti la necessitat de l’acte de disposició i les raons que justifiquen la no-reinversió. També ha de justificar la destinació que es doni al producte que no es reinverteixi, que ha d’estar sempre dins de les finalitats de la fundació. 

10.3 La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directe o indirecte han d’estar justificades i acreditades documentalment. El Patronat, abans de fer els actes de disposició, ha de comptar amb la informació adequada per prendre la decisió responsablement. 

10.4  Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària en els casos següents:

a) si el donant ho ha exigit expressament,

b) si ho estableix una disposició estatutària 

c) si els béns o drets objecte de disposició s’han rebut d’institucions públiques o s’han adquirit amb fons públics.

10.5. El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconsellin la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions convenients en les inversions del patrimoni fundacional.

  1. Per a la realització d’actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin el patrimoni fundacional i per a l’acceptació d’herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d’integrar el capital fundacional, s’exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria de dos terços i el compliment dels requisits legalment previstos.

10.7. Quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixin l’adopció d’una declaració responsable caldrà el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d’interessos amb la fundació.

Article 11. Règim comptable

11.1.  La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d’inventari i de comptes anuals.

11.2. El Patronat de la Fundació ha de fer l’inventari i ha de formular els comptes anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l’exercici econòmic, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables.

L’exercici s’ha de tancar el 31 de desembre de cada any.

11.3. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:

 1. el balanç de situació,
 2. el compte de resultats,
 3. el compte d’estat de situació de canvis en el patrimoni net,
 4. el compte d’estat de situació de fluxos en efectiu i
 5. la memòria, en la qual s’ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s’han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, com també els recursos procedents d’altres exercicis pendents de destinació, si n’hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

11.4. La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que en són objecte ha de formar part del contingut mínim de la memòria dels comptes anuals. 

11.5. El Patronat ha d’aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici els comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma prevista legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit en el termini de 30 dies a comptar de la seva aprovació.

11.6. El Patronat ha d’aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi l’autoritat reguladora.

11.7. Els comptes anuals s’han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen les circumstàncies legalment previstes.  

Encara que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes perquè els comptes s’hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part dels patrons la demana per raons justificades, perquè considera que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es dugui a terme, s’ha de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de 30 dies a comptar de la petició, a fi d’acordar de forma motivada la realització o no-realització de l’auditoria de comptes sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop convocat amb aquesta finalitat, s’acorda no dur a terme l’auditoria, els patrons interessats poden adreçar la seva petició al Protectorat, d’acord amb el que estableix el Codi civil de Catalunya.

Article 12. Recursos anuals

Els recursos econòmics anuals de la Fundació han d’estar integrats per:

 1. les rendes i rendiments produïts per l’actiu,
 2. els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals i

c)  les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no hagin d’incorporar-se al patrimoni fundacional. 

Article 13. Aplicació obligatòria

La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta l’ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a l’increment dels seus fons propis. El Patronat ha d’aprovar l’aplicació dels ingressos.

Si la Fundació rep béns i drets sense que se n’especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d’integrar la dotació o han d’aplicar-se directament a la consecució dels fins fundacionals.

L’aplicació d’almenys el setanta per cent dels ingressos al compliment de les finalitats fundacionals, s’ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l’inici del següent al de l’acreditació comptable.

Article 14. Despeses de funcionament

Les despeses derivades del funcionament del Patronat i dels seus òrgans delegats, sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o gerència, no poden ser superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l’exercici.

Article 15. Participació en societats

La Fundació pot constituir societats i participar-hi sense necessitat d’autorització prèvia, llevat que això comporti l’assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials.

La Fundació ha de comunicar al Protectorat en el termini de 30 dies l’adquisició i tinença d’accions o participacions socials que li confereixin, directament o indirectament, el control de societats que limitin la responsabilitat dels socis.

En tot cas, l’exercici per part de la Fundació de tasques d’administració de societats ha de ser compatible amb el compliment dels fins fundacionals.

CAPÍTOL IV

Organització i funcionament

Article 16. El Patronat 

El Patronat és l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.

Article 17. Composició del Patronat i  requisits per ser-ne membre

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de 4 membres i un màxim de 12 membres.

Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona  física  amb capacitat d’obrar plena; que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l’ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

Les persones jurídiques han d’estar representades en el Patronat, d’una manera estable, per la persona en qui recaigui aquesta funció d’acord amb les normes que les regulin, o per la persona que designi a aquest efecte el corresponent òrgan competent.

Article 18. Designació, renovació i exercici del càrrec 

El primer Patronat s’ha de designar a la carta fundacional. Els nomenaments de nous patrons i el cobriment de vacants han de ser acordats pel Patronat amb la majoria exigida a l’article 26 .

Els patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de 4 anys, i són reelegibles indefinidament per períodes d’igual durada.

Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, podran ser substituïts per nomenament del Patronat. La persona substituta serà designada pel temps que falti perquè s’exhaureixi el mandat del patró substituït, però podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la resta dels membres.

Els membres del Patronat entren en funcions després d’haver acceptat expressament el càrrec mitjançant alguna de les formes establertes en la legislació aplicable.

Article 19. Gratuïtat 

Els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, sens perjudici del dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.

Article 20. Facultats i delegació de funcions 

Corresponen al Patronat totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en general, les que requereixi per a la consecució dels fins fundacionals, sense més excepcions que les establertes en la legislació aplicable i en aquests estatuts. 

El Patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb aquests estatuts i la legislació aplicable. En tot cas, són indelegables i corresponen al Patronat amb caràcter exclusiu les facultats següents:

a) La modificació dels estatuts.

b) La fusió, l’escissió o la dissolució de la Fundació.

c) L’elaboració i l’aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes    anuals.

d) Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l’actiu de la Fundació, llevat que es tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització. Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l’atorgament de l’acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.

e) La constitució o la dotació d’una altra persona jurídica.

f) La fusió, l’escissió i la cessió de tots o d’una part dels actius i els passius.

g) La dissolució de societats o d’altres persones jurídiques.

h) Els que requereixen l’autorització o aprovació del Protectorat o l’adopció d’una declaració responsable

i) L’adopció i formalització de les declaracions responsables

El que disposa aquest article s’ha d’entendre sense perjudici de les autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions que se li hagin de fer de conformitat amb la legislació vigent.

Article 21. Règim de convocatòria

21.1. El Patronat es reuneix en sessió ordinària almenys una vegada l’any, i obligatòriament durant el primer semestre de l’any natural amb la finalitat d’aprovar els comptes anuals de l’exercici anterior.

S’ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu president/a, tantes vegades com aquest/a ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació. També s’ha de reunir quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres, i en aquest cas la reunió s’haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud. 

21.2. El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot. La reunió s’ha d’entendre celebrada al lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals s’han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon al president i ha de contenir l’ordre del dia de tots aquells assumptes que s’han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.

21.3.  La reunió s’ha de convocar almenys amb 15 dies d’antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc.

Article 22. Càrrecs

El Patronat nomenarà un president o presidenta i un secretari o secretària que podrà no tenir la condició de patró. Els patrons que no ocupen cap d’aquests càrrecs tenen la condició de vocals. 

Article 23. El president o presidenta

El president/a i, en la seva absència, el vicepresident/a tenen les facultats següents: 

a) Representar institucionalment la Fundació.

b) Ordenar la convocatòria, fixar-ne l’ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.

c) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d’empat.

d) La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin expressament encomanades pel Patronat, d’acord amb el que preveu la normativa aplicable.

Article 24. El secretari o secretària

El secretari/ària convoca, en nom del president/a, les reunions del Patronat i n’estén les actes, conserva el llibre d’actes i lliura els certificats amb el vistiplau del president/a o per ordre, en la seva absència, del vicepresident/a.

Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i li atribueixen aquests estatuts.

 

Article 25. Manera de deliberar i adoptar acords

El Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels patrons i en segona convocatòria és necessària l’assistència d’una quarta part dels seus membres. Per tal que sigui vàlida la constitució de les reunions del Patronat hauran d’assistir, com a mínim, dos patrons en les dues convocatòries. 

Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d’altres patrons el seu vot respecte d’actes concrets. Si un patró ho és perquè té la titularitat d’un càrrec d’una institució, pot actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons les regles d’organització de la mateixa institució.

Cada patró té un vot i els acords s’adopten per majoria de vots dels assistents, presents i representats, a la reunió. En cas d’empat decideix el vot de qualitat del president/a.

El director/a, si no és patró, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat quan hi és convocat. Si té la condició de patró, pot assistir-hi amb veu i vot.

El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones que consideri convenient. També poden assistir a aquestes reunions, amb veu i sense vot, les persones que el Patronat consideri convenient convidar-hi.

Article 26. Majoria qualificada 

Serà necessari el vot favorable de dos terços dels membres del Patronat per a l’adopció dels següents acords:

a) modificació dels estatuts

b) modificació de les finalitat fundacional

c) escissió, fusió o dissolució de la fundació

Article 27. De les actes 

De cada reunió, el secretari/ària n’ha d’aixecar l’acta corresponent, que ha d’incloure la data, el lloc, l’ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de què s’hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories. 

Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari/ària amb el vistiplau del president/a i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d’haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament, en els estatuts o a l’hora d’adoptar l’acord, que no són executius fins a l’aprovació de l’acta. Si són d’inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció.

La Fundació ha de portar un llibre d’actes en el qual constin totes les que hagin estat aprovades pel Patronat.

Article 28. Conflicte d’interessos 

Els patrons de la fundació s’abstindran de dur a terme activitats que puguin perjudicar els interessos de la fundació i en cas de plantejar-se algun tipus de conflicte d’interès caldrà que ho manifestin al conjunt del Patronat i que s’abstinguin de participar en la votació sobre la qüestió que es pugui veure afectada pel conflicte d’interès. 

Article 29. Cessament

 

1. Els patrons cessen en el càrrec per les causes següents:

a) Mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques.

b) Incapacitat o inhabilitació.

c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat.

d) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.

e) Renúncia notificada al Patronat.

f) Sentència judicial ferma que estimi l’acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.

g) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

2. La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les formes establertes per a l’acceptació del càrrec, però només produeix efectes davant tercers quan s’inscriu en el Registre de Fundacions.

 

CAPÍTOL V

Regulació d’altres òrgans. Composició i funcions

Article 30. El director o directora general

El Patronat pot nomenar un director o directora que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró, cas en què la relació laboral o professional s’ha d’articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de les pròpies del càrrec de patró.

El càrrec de director/a és retribuït, en els termes que es consideren adequats a la naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions.

Quan no és patró, el director/a assisteix a totes les reunions del Patronat a què se’l convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.

 

CAPÍTOL VI

Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

Article 31. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució 

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l’establert en l’article 26 d’aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els estatuts, acordar la fusió, l’escissió o la dissolució o extinció de la Fundació, amb l’autorització del Protectorat d’acord amb la legislació aplicable.

Article 32. Causes de dissolució

 La Fundació es dissoldrà per les causes següents: 

a) Finalització del termini que estableixen els estatuts, llevat que abans se n’hagi acordat una pròrroga

b) Compliment íntegre de la finalitat per a la qual s’ha constituït o impossibilitat d’assolir-la, llevat que sigui procedent de modificar-la i que el Patronat n’acordi la modificació.

c) Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma.

d) Obertura de la fase de liquidació en el concurs.

e) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

Article 33. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni

El Patronat per tal de dur a terme la liquidació del patrimoni fundacional, optarà en el moment de realitzar la liquidació per un dels sistemes de liquidació previstos al Codi civil de Catalunya: liquidació dels actius i passius i cessió global.

Sistemes de liquidació aplicables:

A) Liquidació dels actius i passius

1. La dissolució de la Fundació requereix l’acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l’establert en l’article 26 d’aquests estatuts i l’ha d’aprovar el Protectorat.

2. La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació, que han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n’hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.

El patrimoni romanent s’ha d’adjudicar a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d’acord amb la legislació fiscal vigent.

3. L’adjudicació o la destinació del patrimoni romanent ha de ser autoritzada pel Protectorat abans no s’executi.

B) Cessió global

1. La dissolució de la Fundació requereix l’acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l’establert en l’article 26 d’aquests estatuts i ha de ser aprovada pel Protectorat.

2. La dissolució de la Fundació obre el període de liquidació, la qual han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n’hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.

L’extinció determina la cessió global de tots els actius i els passius de la Fundació. Aquesta cessió global, un cop determinats l’actiu i el passiu, s’ha de publicar en els termes exigits per la normativa vigent i, amb l’autorització prèvia del Protectorat, s’ha d’adjudicar el patrimoni a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d’acord amb la legislació fiscal vigent.

3. Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i els passius, i a l’haver que en resulta se li ha de donar l’aplicació establerta en l’apartat 2.

Les activitats de la Fundació es duen a terme amb personal voluntari i es contracten externament els recursos humans i tècnics necessaris.

   

INGRESSOS

  

Donacions

 

1.850,00

Donacions

1.700,00

 

Cap família sense biblioteca

150,00

 

Subvencions

 

3.000,00

Subvencions

3.000,00

 

Esponsorització

 

2.000,00

Esponsors

2.000,00

 

Projectes

 

19.750,00

L’Olivar Espolla

3.500,00

 

Formació Villavecchia

250,00

 

Altres

16.000,00

 

TOTAL INGRESSOS

26.600,00

26.600,00

   

DESPESES

  

Despeses generals

 

5.320,00

Cap família sense biblioteca

 

1.600,00

Projectes

 

17.200,00

   

TOTAL

24.120,00

24.120,00

   

RESULTAT

2.480,00

2.480,00

   
   
   

PRESSUPOST INVERSIONS 2023

  
   

Renovació biblioteca

500,00

 
   

TOTAL

500,00

 
   
   

FINANÇAMENT INVERSIONS

  

Recursos propis

29.427,48

 

Reinversió resultats 2023

2.480,00

 

TOTAL

31.907,48

 
   

DOTACIÓ FUNDACIONAL

30.000,00

 

CAPITALITZACIÓ FUNDACIÓ

 

1.907,48

  

6,36%

   

BARCELONA 15 DE GENER DE 2023

  

COMPTE DE RESULTATS

   

EXERCICI 2022

   

FUNDACIÓ ART&PARAULA

   
    
    

1. INGRESSOS PER LES ACTIVITATS

 

40.232,34

 

a) Vendes

  

38.412,34

f) Donacions

  

1.820,00

    

2. AJUTS CONCEDITS

 

0,00

 

a) Ajuts concedits

  

0,00

    

5. APROVISONAMENTS

 

4.068,70

 

a) Consum de béns dedicats a activitats

  

843,70

c) Treballs realitzats per altres entitats

  

3.225,00

    

8. ALTRES DESPESES D’EXPLOTACIÓ

 

34.258,23

 

a4. Serveis professionals independents

  

21.864,60

a5. Transports

  

4.506,32

a6. Primes assegurances

  

343,41

a7. Serveis bancaris

  

5,05

a10. Altres serveis

  

5.433,08

b) Ajustaments prorrata

  

2.105,77

    

9. AMORTITZACIONS

 

462,17

 

Despeses amortitzacions

  

462,17

    

13. Altres resultats

 

122,50

 

Ingressos extraordinaris

  

122,50

    

I) RESULTAT EXPLOTACIÓ

1.565,74

  
    

15. Despeses financeres

 

31,43

 

Interessos

  

31,43

    

II) RESULTAT FINANCER

31,43

  
    

III) RESUTAT ABANS D’IMPOSTOS

1.534,31

  
    

IV) RESULTAT DE L’EXERCICI

1.534,31

  
    
    
    
    

BARCELONA

23 DE JUNY DE 2023

 

BALANÇ

    

EXERCICI 2022

    

FUNDACIÓ ART&PARAULA

    
     

ACTIU

    

A. ACTIU NO CORRENT

27.701,14

   

II. INMOBILITZAT MATERIAL

 

232,88

  

6 Mobiliari

  

232,88

 

Estanteries

   

291,10

Fons amortització estanteries

   

58,22

IV. BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL

 

27.468,26

  

2. Biblioteca

  

27.468,26

 

Biblioteca

   

28.276,16

Fons amortització biblioteca

   

807,90

     

B. ACTIU CORRENT

14.036,00

   

III. USUARIS, PATROCINADORS I DEUTORS DE LES ACTIVITATS I ALTRES COMPTES A COBRAR

14.036,00

  

1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis

  

14.036,00

 

4308 Museu Nacional d’Art de Catalunya

   

14.036,00

7. Altres crèdits amb les Administracions púbiques

  

0,00

 

4750 Hisenda Pública deutora per IVA

   

0,00

     

VII. EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS

6.947,13

6.947,13

  

1. Tresoreria

  

6.947,13

 

5701 Targeta Pleo

   

195,36

5720 Bancs

   

6.751,77

     

TOTAL ACTIU

48.684,27

   
     

PATRIMONI NET I PASSIU

    
     

A) PATRIMONI NET

30.961,79

   

A-1) FONS PROPIS

 

30.961,79

  

I. FONS DOTACIONALS O FONS SOCIALS

  

30.000,00

 

1. Fons dotacional o fons social

   

30.000,00

     

III. ROMANENT

  

-572,52

 

Excedent negatiu exercici 2020

   

-768,16

Excedent positiu exercici 2021

   

195,64

     

V. EXCEDENT DE L’EXERCICI ACTUAL

  

1.534,31

 

Excedent positiu de l’exercici

   

1.534,31

     

C) PASSIU CORRENT

17.722,48

   

III. DEUTES A CURT TERMINI

 

200,12

  

3. Altres deutes a curt termini

  

200,12

 

5551 Crèdits patrons

   

200,12

     

IV. CEDITORS PER ACTIVITATS I ALTRES COMPTES A PAGAR

17.522,36

  

2. Creditors varis

  

17.522,36

 

4009 Facturació pendent de rebre

   

2.700,00

4100 Creditors varis

   

13.037,67

4750 Hisenda pública creditora per retencions practiques

  

1.776,12

4751 Retencions irpf

   

8,57

     

TOTAL PASSIU

48.684,27

   
     

BARCELONA 23 DE JUNY DE 2023

    
Desplaça cap amunt